Kính gửi: Trưởng các Khoa thuộc Học viện

 

Căn cứ Thông báo số 733/TB- Trưởng các Khoa thuộc Học viện HVN ngày 7/5/2021 về việc tiếp tục triển khai kế hoạch học tập kỳ 2 năm học 2020-2021. Để thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy trực tuyến và kịp thời đề xuất, báo cáo với Ban Giám đốc, Ban Thanh tra kính đề nghị Trưởng Khoa phối hợp thông báo đến giảng viên thêm (add) tài khoản cán bộ, viên chức của Ban Thanh tra vào các lớp học (mỗi lớp thêm 2 tài khoản cán bộ, viên chức của Ban Thanh tra), thông tin cụ thể như sau:

TT

Tên Khoa, đơn vị

Người kiểm tra

Điện thoại

Email

1

Công nghệ thông tin;

Công nghệ sinh học;

Công nghệ thực phẩm;

Chăn nuôi.

Lê Thị Hải

0983085598

lthai@vnua.edu.vn

Nguyễn Đình Thi

0986451608

ndthi@vnua.edu.vn

2

Kinh tế&PTNT;

Quản lý đất đai;

Nông học;

Thú y.

Nguyễn Bình Trung

0915699256

nbtrung@vnua.edu.vn

Nguyễn Đình Thi

0986451608

ndthi@vnua.edu.vn

3

Cơ điện;

Thủy sản;

Khoa học xã hội;

Môi trường.

Đỗ Thị Ngọc Ánh

0342904324

dothingocanh@vnua.edu.vn

Lê Thị Ly

0966269559

ltly@vnua.edu.vn

4

Giáo dục quốc phòng;

Giáo dục thể chất;

Sư phạm ngoại ngữ;

Kế toán và &QTKD

Nguyễn Thùy Dung

0977311416

ntdungtt@vnua.edu.vn

Lê Thị Ly

0966269559

ltly@vnua.edu.vn

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Ban Thanh tra

TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Công Ướcc